సొంత జిల్లాకు కష్టం వస్తే పర్యటించలేని సీఎం ఎందుకు ?

By

Janasena Party : సొంత జిల్లాకు కష్టం వస్తే పర్యటించలేని సీఎం ఎందుకు ?

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like