హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం, కమలాపూర్ మండలం లోని గుండెడు గ్రామంలో గ్యాస్ సిలిండర్ కి దండం పెట్టి ఓటు వేయడానికి బయల్దేరిన మహిళా తల్లులు.

By

హుజరాబాద్ నియోజకవర్గం, కమలాపూర్ మండలం లోని గుండెడు గ్రామంలో గ్యాస్ సిలిండర్ కి దండం పెట్టి ఓటు వేయడానికి బయల్దేరిన మహిళా తల్లులు.

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like